Kế hoạch hành động Dài hạn – Trung hạn

Căn cứ vào kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030

Tập thể khoa Du lịch xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược dài hạn và trung hạn