HP. Quản trị khách sạn

Học phần Quản trị khách sạn

 

Tài liệu học tập: 1 – khaiquatmoitruongksan

                             2 – tochuckinhdoanhks

                             3 – tieuchuannangsuat

                              4 – chatluong

Bài tập: Thông qua video Clip. sinh viên xác định 5 yếu tố lớn ảnh hưởng đến công việc quản lý khách sạn. Cho các ví dụ liên hệ thực tế.

Danh mục tài liệu tham khảo

  • Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương (2008). Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.
  • Hà Nam Khánh Giao (2011), Quản trị kinh doanh khách sạn, NXB Thống kê.