HP. Marketing Du lịch

Tài liệu học tập: Marketing-Du-Lich 

 

Tài liệu tham khảo: 

  • TS Hà Nam Khánh Giao (2011), Marketing du lịch, Tổng hợp TP.HCM
  • Trần Ngọc Nam (2008), Marketing du lịch, NXB Hồng Đức TP.HCM
  • Nguyễn Văn Dung (2009), Marketing du lịch, NXB Giao Thông Vận tải TP.HCM
  •  PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh, TS Nguyễn Đình Hòa (2008), Marketing du lịch, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân
  •  ThS Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang (2008), Sách hướng dẫn du lịch Việt Nam Marketing du lịch