HP. Địa lý du lịch

Tài liệu học tập: DLDLVN UPT 2020

Tài liệu tham khảo:

  • Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Tuấn Cảnh, Lê Thông, Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Kim Hồng (1999), Địa lý du lịch, NXB thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) (2012), Địa lý du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam
  • Thủ tướng Chính Phủ“Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
  • Ông Thị Đan Thanh (2006), Địa lý kinh tế xã hội thế giới, NXB Đại học Sư phạm
  • Tổng cục Du lịch (2012), Di sản Thế giới ở Việt Nam, NXB Thanh Niên.
  • Bùi Thị Hải Yến (chủ biên), Tài nguyên du lịch, NXB Giáo dục