Khung chương trình đào tạo

 

Khung chương trình đào tạo

Ngành Quản trị Khách sạn

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Hệ Đại học

Hệ Cao đẳng

Hệ Đại học

Hệ Cao đẳng

Khóa 2012

Tải về

Tải về

 

 

Khóa 2013

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Khóa 2014

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Khóa 2015

Tải về

Tải về

Tải về

 

Khóa 2016

Tải về

 

Tải về

 

Khóa 2017

Tải về

 

Tải về

 

Khóa 2018

Tải về

 

Tải về

Khóa 2019

Tải về

 

Tải về

Khóa 2020

Tải về

 

Tải về

 

Cập nhật ngày 17/8/2020