Khung chương trình đào tạo

 

Khung chương trình đào tạo

Ngành Quản trị Khách sạn

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Ngành Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống

Ngành Quản trị tổ chức sự kiện và giải trí

Đại học

Cao đẳng

Đại học

Cao đẳng

Đại học

Đại học

Khóa 2012

Tải về

Tải về

 

 

 

 

Khóa 2013

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

 

 

Khóa 2014

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

 

 

Khóa 2015

Tải về

Tải về

Tải về

 

 

 

Khóa 2016

Tải về

 

Tải về

 

 

 

Khóa 2017

Tải về

 

Tải về

 

 

 

Khóa 2018

Tải về

 

Tải về

     

Khóa 2019

Tải về

 

Tải về

     

Khóa 2020

Tải về

 

Tải về

  Tải về  

Khóa 2021

Tải về

 

Tải về

  Tải về Tải về

Khóa 2022

Khóa 2023

Tải về

 

Tải về

  Tải về Tải về