Khung chương trình đào tạo

Hiện nay, khoa Du lịch đang đào tạo 02 chuyên ngành

  • Ngành Quản trị khách sạn
  • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Khung chương trình đào tạo

Ngành Quản trị Khách sạn

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Hệ Đại học

Hệ Cao đẳng

Hệ Đại học

Hệ Cao đẳng

Khóa 2012

X

X

 

 

Khóa 2013

X

X

X

X

Khóa 2014

X

X

X

X

Khóa 2015

X

X

X

 

Khóa 2016

X

 

X

 

Khóa 2017

X

 

X

 

Khóa 2018

X

 

X