CHUẨN ĐẦU RA

Chào mừng Sinh viên đến với nội dung chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Sinh viên vui lòng chọn vào liên kết bên dưới để xem chuẩn đầu ra các ngành

Ngành đào tạo Hiệu lực thi hành Số Quyết định
Quản trị Khách sạn

Quản trị Dịch vụ du lịch & lữ hành

Kể từ ngày ký Sô 147/QĐ-ĐHPT, ngày 8/9/2019

2016-09 QD di 147 Vv Ban hanh chuan dau ra QTKS, QTLH DH CD

Quản trị Khách sạn

Quản trị Dịch vụ du lịch & lữ hành

Từ khóa tuyển sinh năm 2019 trở về sau Số 92/QĐ-ĐHPT, ngày 17/5/2019

2019-05 QD di 92 BH chuan dau ra cac nganh dao tao trinh do QTKS QTLH

Quản trị Khách sạn

Quản trị Dịch vụ du lịch & lữ hành

Quản trị Nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Từ khóa tuyển sinh năm 2021 trở về sau Số 169/QĐ-ĐHPT, ngày 10/5/2021

2021-05 QD di 169 ban hanh chuan dau QTKS, QTLHDVDLLH, QTNHDVAU

Quản trị Khách sạn

Quản trị Dịch vụ du lịch & lữ hành

Quản trị Nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Từ khóa tuyển sinh năm 2022 trở về sau Số 295/QĐ-DDHPT, ngày 21/7/2022

QD di 295 BH CĐR Ngoai ngu va Tin hoc trinh do ĐH