Sinh viên

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1/2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                           Số:       /TB-P.QLĐT                          Bình Thuận, ngày  02  tháng  12  năm 2023   THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2024) …

Đọc tiếp »

Lịch tiếp sinh viên trong HK I, năm học 2023-2024

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO V/v lịch tiếp sinh viên trong HK I, năm học 2023-2024   Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa Thời gian Thứ 5 Thứ 5 …

Đọc tiếp »

Thông báo V/v sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp của sinh viên khóa 2017-2021, 2018-2022, 2019-2023

THÔNG BÁO V/v sinh viên dự kiến hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp   Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-ĐHPT ngày 15/6/2021 về việc ban bành Quy chế đào tạo trình độ Đại học của trường ĐH Phan Thiết; …

Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NH 2023 – 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                Số:       /KH-ĐHPT                                             Bình Thuận, ngày      tháng      năm 2023                        …

Đọc tiếp »

Thông báo v/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 07/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                 Số:       /TB-P.QLĐT                          Bình Thuận, ngày  11  tháng  05  năm 2023   THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 07/2023) …

Đọc tiếp »

Lịch tiếp sinh viên trong HK III, năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO V/v lịch tiếp sinh viên trong HK III, năm học 2022-2023   Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa Thời gian Thứ 5 Thứ 5 …

Đọc tiếp »

Lịch tiếp sinh viên trong HK II, năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO V/v lịch tiếp sinh viên trong HK II, năm học 2022-2023   Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa Thời gian Thứ 5 Thứ …

Đọc tiếp »