Thông báo sinh viên

Lịch tiếp sinh viên trong HK I, năm học 2023-2024

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO V/v lịch tiếp sinh viên trong HK I, năm học 2023-2024   Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa Thời gian Thứ 5 Thứ 5 …

Đọc tiếp »

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NH 2023 – 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                Số:       /KH-ĐHPT                                             Bình Thuận, ngày      tháng      năm 2023                        …

Đọc tiếp »

Lịch tiếp sinh viên trong HK III, năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO V/v lịch tiếp sinh viên trong HK III, năm học 2022-2023   Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa Thời gian Thứ 5 Thứ 5 …

Đọc tiếp »

Lịch tiếp sinh viên trong HK II, năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO V/v lịch tiếp sinh viên trong HK II, năm học 2022-2023   Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa Thời gian Thứ 5 Thứ …

Đọc tiếp »

Lịch tiếp sinh viên HK I, năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO V/v lịch tiếp sinh viên trong HK I, năm học 2022-2023   Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa Thời gian Thứ 5 Thứ …

Đọc tiếp »

Lịch tiếp sinh viên trong HK III, năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO V/v lịch tiếp sinh viên trong HK III, năm học 2021-2022   Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa Thời gian Thứ 3, thứ …

Đọc tiếp »

Sổ tay SV năm học 2021-2022

Khoa Du lịch gửi đến toàn thể sinh viên Sổ tay sinh viên dạng sách online Link sổ tay sinh viên 2021: http://upt.edu.vn/stsv21/ Lưu ý cách xem: vuốt qua trái hoặc phải như cuốn sách   Văn phòng khoa  

Đọc tiếp »

Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:       /ĐHPT                             Bình Thuận, ngày      tháng      năm 2021                                                              KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP Năm học 2021 – 2022 …

Đọc tiếp »

LỊCH TIẾP SINH VIÊN HK II, NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phan Thiết, ngày 2 tháng 1 năm 2021 LỊCH TIẾP SINH VIÊN Khoa du lịch thông báo lịch tiếp sinh viên trong HK II năm học 2020-2021 …

Đọc tiếp »