Thông tin tốt nghiệp

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                           Số:       /TB-P.QLĐT                          Bình Thuận, ngày  10  tháng  05  năm 2024   THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2024) …

Đọc tiếp »

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1/2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                           Số:       /TB-P.QLĐT                          Bình Thuận, ngày  02  tháng  12  năm 2023   THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2024) …

Đọc tiếp »

Thông báo V/v sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp của sinh viên khóa 2017-2021, 2018-2022, 2019-2023

THÔNG BÁO V/v sinh viên dự kiến hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp   Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-ĐHPT ngày 15/6/2021 về việc ban bành Quy chế đào tạo trình độ Đại học của trường ĐH Phan Thiết; …

Đọc tiếp »

Thông báo v/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 07/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                 Số:       /TB-P.QLĐT                          Bình Thuận, ngày  11  tháng  05  năm 2023   THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 07/2023) …

Đọc tiếp »

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 1/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                   Số:   /TB-P.QLĐT                          Bình Thuận, ngày 13  tháng 12  năm 2022   THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng …

Đọc tiếp »

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 3/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                   Số:  35 /TB-P.QLĐT                          Bình Thuận, ngày  10  tháng  11  năm 2022   THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng …

Đọc tiếp »

THÔNG BÁO XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2022 như sau: 1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định về …

Đọc tiếp »