Chức năng – Nhiệm vụ – Quyền hạn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của khoa Du lịch

Vui lòng xem file đính kèm

4 Quy che to chuc hoat dong