Đội ngũ giảng viên

Danh sách giảng viên học kỳ 2, năm học 2019-2020

 1. Tạ Hoàng Giang – thgiang@upt.edu.vn
 2. La Nữ Ánh Vân – lnavan@upt.edu.vn
 3. Mai Ngọc Khánh – mnkhanh@upt.edu.vn
 4. Đinh Thị Kim Chi – dtkchi@upt.edu.vn
 5. Lưu Thắng Lợi – luuthangloi@gmail.com
 6. Nguyễn Thị Lý – nguyenly.bb@gmai.com
 7. Trần Ngọc Dũng – dung@seagull.com
 8. Nguyễn Thị Kim Yến – kimyendhyersin@gmail.com
 9. Yi Kim Quang – yiquang67@yahoo.com.vn
 10. Nguyễn Trần Bảo Trinh – ntranbaotrinh@gmail.com
 11. Lê Anh Vân – leanhvan.hcmc@gmail.com

Sinh viên có nhu cầu liên hệ giảng viên trong học kỳ 2, vui lòng liên hệ khoa để bố trí lịch gặp phù hợp

Trân trọng./.