Chương trình đào tạo

Tên chương trình đào tạo Hệ đào tạo Thời gian áp dụng Tải về
Ngành Quản trị Khách sạn Cao đẳng chính quy Từ khóa 2015 Tải về
Ngành Quản trị Khách sạn Đại học chính quy Từ khóa 2015 Tải về
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành Đại học chính quy Từ khóa 2015 Tải về
Ngành Quản trị Khách sạn Đại học chính quy Từ khóa 2017 Tải về
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành Đại học chính quy Từ khóa 2017 Tải về
Ngành Quản trị Khách sạn Đại học chính quy Từ khóa 2018 Tải về
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành Đại học chính quy Từ khóa 2018 Tải về
Ngành Quản trị Khách sạn Đại học chính quy Từ khóa 2019 Tải về
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành Đại học chính quy Từ khóa 2019 Tải về
Chuẩn đầu ra Từ khóa 2016 Tải về
Chuẩn đầu ra Từ khóa 2019 Tải về

Cập nhật 17/8/2020