Cố vấn học tập

Danh sách cố vấn học tập năm học 2023-2024

STT KHÓA LỚP SỈ SỐ HỌ TÊN EMAIL ĐIỆN THOẠI 
1 2020 K12KSA1 29 Mai Ngọc Khánh mnkhanh@upt.edu.vn 934313630
2 K12KSA2 31
3 K12DVA 11 Võ Thị Kim Liên vtklien@upt.edu.vn 868820868
4 K12LHA 20 La Nữ Ánh Vân lanvan@upt.edu.vn 918590291
5 2021 K13KSA 39 Đinh Thị Kim Chi dtkchi@upt.edu.vn 394270734
6 K13LHA 24
7 K13DVA 17 Võ Thị Kim Liên vtklien@upt,edu.vn 868820868
8 2022 K14KSA 46 Đinh Thị Kim Chi dtkchi@upt.edu.vn 394270734
9 K14LHA 27 Võ Thị Kim Liên vtklien@upt.edu.vn 868820868
10 K14DVA 14
11 2023 K15KSA 46 Đỗ Thị Hoàng Yến dthyen@upt.edu.vn 908724585
12 K15LHA 27
13 K15DVA 14 Võ Thị Kim Liên vtklien@upt.edu.vn 868820868

Lịch gặp GVCV

  • Định kỳ tháng: Sinh hoạt lớp ít nhất 1 lần; lịch do GVCV và tập thể lớp sắp xếp
  • Tiếp SV tuần: có thông báo riêng từng kỳ. SV có nhu cầu gặp GVCV ngoài thời gian trên vui lòng hẹn trước để được hỗ trợ.

Trân trọng./.