Lãnh đạo Khoa

 

Họ và tên: TS. Tạ Hoàng Giang
Chức vụ: Trưởng khoa Du lịch
SĐT: 097 917 3333
Email: thgiang@upt.edu.vn
Họ và tên: TS. La Nữ Ánh Vân
Chức vụ: P. Trưởng khoa Du lịch
SDT: 0918 590 291
Email: lnavan@upt.edu.vn
Họ và tên: ThS. Mai Ngọc Khánh
Chức vụ: P. Trưởng khoa Du lịch
SĐT: 0934 313 630
Email: mnkhanh@upt.edu.vn