KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NH 2023 – 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               Số:       /KH-ĐHPT                                             Bình Thuận, ngày      tháng      năm 2023                           

                                                            

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Năm học 2023 – 2024

      

 Năm học 2023 – 2024 gồm 52 tuần lễ, bắt đầu từ 28/08/2023 đến 25/08/2024

 1. Học kỳ I (18 tuần):

               Khóa 2020, 2021 & 2022:

Bắt đầu từ ngày 28/08/2023 đến ngày 31/12/2023 gồm các tuần học và thi kết thúc học phần. Trong đó:

 • Tuần học chính trị đầu năm: từ 28/8/2023 đến 02/09/2023
 • Nghỉ lễ Quốc khánh: ngày 02-03/09/2023

** Riêng Khóa 2020 sẽ có kế hoạch Học kỳ cuối khóa riêng đối với từng ngành (tùy theo các CTĐT 3.5 năm hoặc 4 năm)

Khóa 2023:

Bắt đầu từ ngày 28/08/2023 đến ngày 31/12/2023 gồm các tuần học và thi kết thúc học phần. Trong đó:

 • Tuần nhập học và tuần học chính trị đầu khóa: từ 28/8 đến 17/09/2023 (dự kiến).
 • Nghỉ lễ Quốc khánh: ngày 02-03/09/2023
 1. Học kỳ II (18 tuần):

Bắt đầu từ ngày 01/01/2024 đến ngày 05/05/2024 gồm các tuần học và thi kết thúc học phần. Trong đó:

 • Nghỉ Tết Dương lịch: ngày 01/01/2024.
 • Nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần: từ ngày 05/02/2024 (26.12 AL) đến hết ngày 18/02/2024 (09.01 AL).
 • Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 AL): ngày 18/04/2024
 • Nghỉ lễ ngày Độc lập 30/4: ngày 30/04/2024.
 • Nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động: ngày 01/05/2024.
 1. Học kỳ III (16 tuần):

Bắt đầu từ ngày 06/05/2024 đến ngày 25/08/2024 gồm các tuần học và thi kết thúc học phần.

 

 

 

Check Also

Lịch tiếp sinh viên HK I, năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.