Kế hoạch xuất bản nội san khoa học & đào tạo cấp khoa năm 2020

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA DU LỊCH

Số: 12/2020 /KH-KDL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               Bình Thuận, ngày 18  tháng 02  năm 2020

KẾ HOẠCH

V/v xuất bản nội san khoa học & đào tạo cấp khoa, năm 2020

 

Nội san khoa học & đào tạo khoa Du lịch là chuyên trang khoa học được xuất bản định kỳ 2 kỳ/ năm. Nội san quy tụ các bài viết của tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên trong toàn trường, đặc biệt là khoa Du lịch.       

Nhằm phát triển, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên khoa và xây dựng kênh phát triển các nguồn tài liệu học thuật cho sinh viên Khoa Du lịch xây dựng kế hoạch xuất bản nội san khoa học cấp khoa năm 2020 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

– Phát động, triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) trong tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên khoa Du lịch, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài;

– Phát huy năng lực, tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu độc lập, làm việc nhóm; hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên; tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận, vận dụng các phương pháp NCKH, giải quyết các vấn đề khoa học, thực tiễn;

– Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên thực hiện các công trình NCKH cấp khoa, và tiến tới tham gia vào các đề tài NCKH cấp trường.

 1. Yêu cầu

            – Đề tài NCKH cần đảm bảo tính mới, sáng tạo, có giá trị khoa học và ứng dụng thực tiễn, đảm bảo tính trung thực trong NCKH;

            – Ưu tiên các đề tài có khả năng triển khai, ứng dụng trong thực tiễn, phù hợp với định hướng nghiên cứu của nhà trường;

            – Đề tài không được trùng lặp với cá sản phẩm, công trình NCKH khác đã công bố.

II. NỘI DUNG

 • Các vấn đề về đào tạo nhân lực hiện nay;
 • Các yếu tổ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tại khoa Du lịch;
 • Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo;
 • Các giải pháp cải tiến phương pháp giảng dạy và học;
 • Các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý sinh viên và hoạt động phục vụ cộng đồng;
 • Các đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn được đào tạo và các lịch vực khoa học khác;

Đề tài được thực hiện cá nhân hoặc nhóm (không quá 5 người), dưới sự hướng dẫn của một giảng viên chuyên môn.

Để nội san tập hợp được những ý kiến tham luận có giá trị khoa học về lí luận và thực tiễn, Khoa đề nghị các đơn vị, cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường tham gia viết bài theo định hướng trên.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tiến độ thực hiện Mốc thời gian Ghi chú
Đợt 1 – Nội san kỳ 1 Đợt 2 – Nội san kỳ 2
Thông báo viết bài 19/2/2020 1/7/2020  
Thời gian nhận bài Đến hết ngày 30/5/2020 Đến hết ngày 30/11/2020  
Phản biện bài viết, biên tập nội san Trong tháng 6 Trong tháng 12  
Xuất bản nội san Cuối tháng 6 Cuối tháng 12  

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Khoa Du lịch: Chủ trì xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc xuất bản nội san, tập hợp, biên soạn các bài viết thành nội san, phát hành nội san. Thông tin rộng rãi đến toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên trong toàn trường.
 2. Giảng viên cơ hữu: Viết bài, tổ chức hướng dẫn cho sinh viên tham gia viết bài.
 3. Sinh viên: Tham gia viết bài

V. THỂ THỨC TRÌNH BÀY

 1. Thể thức: Nội dung bài tham luận tối thiểu 02 trang A4 và tối đa 06 trang A4; kiểu chữ Time New Roman; cỡ chữ 13; lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm; khoảng cách dòng 1,5 lines; thông tin của tác giả như: họ tên, học hàm/học vị, nơi công tác, chức vụ công tác, thông tin liên hệ.
 2. Địa chỉ nhận bài viết:

Tác giả gửi file mềm bài viết về địa chỉ khoa_dl@upt.edu.vn

Các bài viết gửi trễ hạn kỳ 1, sẽ được tự động chuyển sang nội san kỳ 2.

Trên đây là xuất bản nội sạn khoa Du lịch năm 2020, kính mời các đơn vị, giảng viên, sinh viên tham gia viết bài./.

 

 Nơi nhận: P. TRƯỞNG KHOA
–   Khoa, phòng ban;

–   BGH (để b/c);

–   Lưu: VT.

 

 

 

TS. La Nữ Ánh Vân

 

Check Also

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 1, năm 2022

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.