Tài liệu hướng dẫn học phần Phát triển du lịch bền vững

Tên học phần: Phát triển du lịch bền vững

Số tín chỉ: 02

Mục tiêu học phần:

  • Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phát triển du lịch bền vững; giúp sinh củng cố lòng yêu nghề, đạo đức kinh doanh. Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể:
  • Xác định được vai trò chung của phát triển bền vững; hiểu được bản chất của vấn đề phát triển bền vững. Hiểu được thế nào là phát triển du lịch bền vững; qua đó người học có thể vận dụng kiến thức vào thực tiễn
  • Hiểu được các nguyên tắc cơ bản của phát triển du lịch bền vững
  • Biết được một số loại hình du lịch góp phần phát triển bền vững. Ứng dụng lý thuyết trong các vấn đề thực tế

Tóm tắt nội dung học phần: Môn học nhằm giúp người học hiểu được những kiến thức cơ bản về phát triển bền vững và phát triển du lịch bền vững; qua đó giúp người học có nhận thức đúng về sự phát triển hài hòa vừa đảm bảo lợi ích kinh tế du lịch vừa bảo tồn tính đa dạng của tự nhiên và bản sắc văn hóa của cộng đồng bản địa nơi tiến hành các hoạt động du lịch; vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Tài liệu học tập

Giáo trình chính:

[1] Nguyễn Đình Hoè, Vũ Văn Hiếu, Du lịch bền vững, NXB ĐHQG HN, 2009

Tài liệu tham khảo:

[2] Lê Huy Bá (chủ biên), Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững, NXB Khoa học và Kỹ thuật

[3] Lê Duy Bá, Du lịch sinh thái, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2006

[4] Lê Văn Khoa, Môi trường và phát triển bền vững, NXB Giáo dục, 2008.

[5] PGS.TS. Nguyễn Đức Khiển, Môi trường và phát triển, NXB Khoa học và Kỹ thuật

[6] Phạm Trung Lương chủ biên, Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục, 2000

 

Xem tài liệu hướng dẫn tại đây

Check Also

Tài liệu hướng dẫn học phần Giao tiếp trong kinh doanh du lịch

Tên học phần: Giao tiếp trong kinh doanh du lịch Số tín chỉ: 03 Mục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.