Tài liệu hướng dẫn học phần Luật Du lịch

Học phần Luật Du lịch

  • Số tin chỉ: 2TC
  • Mục tiêu học phần: Môn học giúp người học có những kiến thức cơ bản về: pháp luật du lịch của Việt Nam; Nắm được những qui định khi du lịch nước ngoài, chế độ pháp lý đối với hướng dẫn viên du lịch; Giúp người học có thể hội nhập nhanh hơn vào hoạt động của các doanh nghiệp, có những kiến thức nhất định về pháp luật trong hoạt động du lịch.
  • Tóm tắt nội dung học phần:Những vấn đề cơ bản về pháp luật du lịch, vấn đề quản lý Nhà nước về du lịch, sự cần thiết phải ban hành Luật Du lịch.

    Giới thiệu chung về du lịch nước ngoài, các trường hợp được phép và không được phép du lịch nước ngoài, thủ tục xin phép du lịch nước ngoài, thủ tục hành chính tại cửa khẩu.

    Các loại hướng dẫn viên du lịch, điều kiện để được cấp thể hướng dẫn viên du lịch, quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch, quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch.

  • Tài liệu học tập:

Giáo trình chính:

[1] Luật Du lịch

[2] Nghị định của Chính phủ về thực hiện một số điều của Luật Du lịch

Tài liệu tham khảo:

[3] Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ

[4] Thông tư số 15/2011/TT-NHNN, ngày 12/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

[5] Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ

Check Also

Tài liệu hướng dẫn học phần Giao tiếp trong kinh doanh du lịch

Tên học phần: Giao tiếp trong kinh doanh du lịch Số tín chỉ: 03 Mục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.