Tài liệu hướng dẫn học phần Giao tiếp trong kinh doanh du lịch

Tên học phần: Giao tiếp trong kinh doanh du lịch

Số tín chỉ: 03

Mục tiêu học phần:

  • Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giao tiếp trong hoạt động kinh doanh du lịch; giúp sinh củng cố lòng yêu nghề, đạo đức kinh doanh, ý chí vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn phức tạp của cuộc sống và nghề nghiệp. Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể:
  • Xác định được vai trò của khách hàng trong hoạt động kinh doanh du lịch; hiểu được vai trò và bản chất của giao tiếp trong hoạt động kinh doanh du lịch; hiểu được bản chất của giao tiếp  trong hoạt động kinh doanh du lịch.
  • Hiểu được các nguyên tắc và nghi thức giao tiếp cơ bản trong hoạt động kinh doanh du lịch; qua đó người học có thể vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
  • Hiểu được các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong hoạt động kinh doanh du lịch. Ứng dụng lý thuyết trong các vấn đề thực tế

Tóm tắt nội dung học phần: Môn học nhằm giúp người học những kiến thức cơ bản về vai trò của khách hàng trong hoạt động kinh doanh du lịch; vai trò và bản chất của giao tiếp trong hoạt động kinh doanh du lịch; các nguyên tắc và các nghi thức giao tiếp cơ bản trong hoạt động kinh doanh du lịch; các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Tài liệu học tập:

Giáo trình chính:

[1] GS.TS. Nguyễn Văn Đính, PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh, Tâm lí và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2012

Tài liệu tham khảo:

[2] Tổng cục Du lịch, Hội đồng Biên soạn giáo trình cơ sở ngành Du lịch, Tâm lí khách du lịch, NXB Lao động, 2012

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Giao tiếp trong kinh doanh du lịch, Nhà xuất bản Hà Nội, 2006

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Tâm lí học kinh doanh du lịch, Nhà xuất bản Hà Nội, 2005 .

[5] PTS. Vũ Thị Phương, Giao tiếp và các kỹ năng trong giao tiếp, Trường Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh, 2000

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Tâm lí học kinh doanh du lịch, Nhà xuất bản Hà Nội, 2005

 

Xem tài liệu hướng dẫn tại đây

Check Also

Tài liệu hướng dẫn học phần Phát triển du lịch bền vững

Tên học phần: Phát triển du lịch bền vững Số tín chỉ: 02 Mục tiêu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.