Tài liệu hướng dẫn học tập học phần Nghiệp vụ nhà hàng

Tên học phần: Nghiệp vụ nhà hàng

Số tín chỉ: 6

  • Học phần 1: 3 tín chỉ
  • Học phần 2: 3 tín chỉ

Mục tiêu học phần: 

  • Môn học cung cấp cho sinh viên những tiêu chuẩn cơ bản về tác phong, kỹ năng và nghiệp vụ chuyên sâu cho một nhân viên làm trong môi trường nhà hàng.
  • Hiểu và phân tích được các yếu tố ảnh hưởng ngành dịch vụ ăn uống thông quá lịch sự phát triển.
  •  Hiểu và thực hiện được các yêu cầu bảo đảm về VSATTP và bảo đảm an ninh an toàn trong môi trường nhà hàng
  • Thực hành được đầy đủ các loại hình nghiệp phục vụ quan trọng trong tiêu chuẩn phục vụ nhà hàng Âu
  • Hiểu và phân biệt được đầy đủ các trang thiết bị quan trọng và các thuật ngữ chuyên ngành sử dụng trong quá trình chuẩn bị và phục vụ trong nhà hàng.

Tóm tắt nội dung học phần: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản nhất: lịch sử hình thành phát triển của nhà hàng, cho đến những kỹ năng nâng cao. Làm việc chủ động trong tổng thể quy trình phục vụ khách hàng từ giai đoạn trước khi khách đến cho đến giai đoạn sau khi khách ra về trong nhà hàng Âu – Á.

Tài liệu học tập:

Giáo trình chính:

[1] Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Văn Bình (2015), Giáo trình Nghiệp vụ nhà hàng, NXB Thống kê.

Tài liệu tham khảo:

[1]. Tổng cục du lịch Việt Nam – Nghiệp vụ nhà hàng

[2]. VTOS – Nghiệp vụ nhà hàng.

[3]. Nguyễn Xuân Ra (2001), Hướng dẫn nghiệp vụ bàn Bar, NXB Phụ Nữ.

Sinh viên xem tài liệu hướng dẫn tại đây

  1. Ver 01
  2. Ver 02

Check Also

Tài liệu hướng dẫn học phần Giao tiếp trong kinh doanh du lịch

Tên học phần: Giao tiếp trong kinh doanh du lịch Số tín chỉ: 03 Mục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.