Tài liệu hướng dẫn học phần Văn hóa du lịch

  1. Tên học phần: Văn hóa du lịch
  2. Số tín chỉ: 02
  3. Mục tiêu học phần: 
  • Trang bị kiến thức căn bản về văn hóa du lịch và du lịch văn hóa.
  • Sinh viên có thể áp dụng lý thuyết văn hóa du lịch vào thực tiễn phục vụ du khách.
  • Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiểu rõ văn hóa du lịch

4. Tóm tắt nội dung học phần: Môn học gồm 7 chương cung cấp kiến thức về các khái niệm về văn hóa du du lịch, văn hóa tâm linh, văn hóa làng và làng nghề trong du lịch cùng với việc giới thiệu vai trò và giá trị của các nền văn hóa, các loại hình nghệ thuật liên quan. Từ đó giúp sinh viên nhận biết rõ hơn về những nét đặc sắc trong văn hóa, ứng dụng vào thực tiễn trong công tác sau này.

5. Tài liệu học tập: 
5.1 Giáo trình chính:
[1] Trần Diễm Thúy – Giáo trình Văn hóa du lịch ĐH- NXB Văn hóa Thông tin 2010
5.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Huỳnh Quốc Thắng – Văn hóa du lịch và Du lịch văn hóa Việt Nam- Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM 2007
[3] Trần Ngọc Bình – Văn hóa các dân tộc VN- NXB Thanh Niên Hà Nội 2008.
[4] Trần Ngọc Thêm– Cơ sở văn hóa Việt Nam- NXB Giáo dục VN 2000.
[5] Trần Diễm Thúy– Cơ sở văn hóa Việt Nam- NXB Văn hóa Thông tin Hà Nội 2009
[6] Đăng Trường – Lễ tiết thường niên của người Việt – NXB Văn hóa –Thông tin 2009
[7] Lê Thị Vân (chủ biên)- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội- Giáo trình văn hóa du lịch– NXB Hà Nội 2006
[8] Trần Quốc Vượng- Cơ sở văn hóa Việt Nam-NXB Giáo dục VN 2012
6. Sinh viên xem tài liệu hướng dẫn
– Ver 1: tại đây.
Ver 2: Tại đây

Check Also

Tài liệu hướng dẫn học phần Giao tiếp trong kinh doanh du lịch

Tên học phần: Giao tiếp trong kinh doanh du lịch Số tín chỉ: 03 Mục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.