Tài liệu học tập online

Tài liệu hướng dẫn học phần Quản trị buồng

Tên học phần: Quản trị buồng Số tín chỉ: 04 Mục tiêu học phần: Quản lý tổ nhân sự bộ phận phòng hoạt động hiệu quả.. Thực hiện được công tác quản lý chi phí trang thiết bị, vật tư, hóa chất trong bộ phận phòng. Hiểu và phân tích …

Đọc tiếp »

Tài liệu hướng dẫn học phần An ninh khách sạn

Tên học phần: An ninh khách sạn Số tín chỉ: 02 Mục tiêu học phần: Môn học giúp người học có những kiến thức cơ bản về: an ninh khách sạn. Thực hiện được các kỹ năng về an ninh khách sạn. Hiểu được tầm quan trọng của an ninh …

Đọc tiếp »

Tài liệu hướng dẫn học phần Kinh doanh nhà hàng

Tên học phần: Kinh doanh nhà hàng Số tín chỉ: 2 tín chỉ Mục tiêu học phần: Học phần cung cấp kiến thức cập nhật về dịch vụ ẩm thực thương mại và phi thương mại, thiết lập cơ cấu tổ chức trong các doanh nghiệp dịch vụ ẩm thực, …

Đọc tiếp »