Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 1/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                  Số:   /TB-P.QLĐT                          Bình Thuận, ngày 13  tháng 12  năm 2022

 

THÔNG BÁO

(V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 1/2023)

 

 

          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 1/2023 như sau:

1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định về chuẩn đầu ra của Trường Đại học Phan Thiết.

2/ Thời gian:

  • Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa, hạn cuối: 20/12/2022
  • Khoa xét duyệt và chuyển hồ sơ kèm danh sách sinh viên xét tốt nghiệp về phòng Đào tạo, hạn cuối: 27/12/2022
  • Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp: 10/1/2023Từ ngày 11/1/2023, sinh viên có thể đăng ký để nhận bằng tốt nghiệp tạm thời.

3/ Lệ phí xét tốt nghiệp: 700.000 đồng/sinh viên.

         

          Để xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đúng thời hạn, đề nghị các khoa và sinh viên thực hiện theo thời gian quy định trên.

 

                                                                      TRƯỞNG PHÒNG QL ĐÀO TẠO

Check Also

Thông báo v/v đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

THÔNG BÁO V/v sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.