Thông tin tốt nghiệp

Xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số:       /TB-P.QLĐT                        Bình Thuận, ngày  03  tháng  06  năm 2021 THÔNG BÁO …

Đọc tiếp »

TB xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QL ĐÀO TẠO & CTSV                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Số: 44 /TB-P.QLĐT                            Bình Thuận, ngày  17  tháng  12  năm 2020   THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt …

Đọc tiếp »

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2020

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 07/2020 Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 07/2020 như sau: 1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công …

Đọc tiếp »

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2, năm học 2018-2019

Kính gởi: Sinh viên Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2019 như sau: 1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy …

Đọc tiếp »

Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2017

Khoa Du lịch trân trọng thông tin đến sinh viên kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2017 như sau Thời gian: Ngày 27/10/2017 Địa điểm: Hội trường Công tác chuẩn bị Đăng ký tham dự: Sinh viên liên hệ đăng ký qua email khoa_dl@upt.edu.vn Nhận áo lễ: ngày …

Đọc tiếp »