Xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:       /TB-P.QLĐT                        Bình Thuận, ngày  03  tháng  06  năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021)

           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 như sau:

1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định về chuẩn đầu ra của Trường Đại học Phan Thiết.

2/ Thời gian:

  • Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa, hạn cuối: 10/06/2021
  • Khoa xét duyệt và chuyển hồ sơ kèm danh sách sinh viên xét tốt nghiệp về phòng Đào tạo, hạn cuối: 12/6/2021
  • Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp: 25/06/2021. Từ ngày 26/6/2021, sinh viên có thể đăng ký để nhận bằng tốt nghiệp tạm thời.

3/ Lệ phí xét tốt nghiệp: 700.000 đồng/sinh viên.

 

Để xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đúng thời hạn, đề nghị các khoa và sinh viên thực hiện theo thời gian quy định trên.

 

                                                                      TRƯỞNG PHÒNG QL ĐÀO TẠO

 

                                                                            Võ Khắc Trường Thi

 

 

 

 

 

Check Also

Thông báo v/v đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

THÔNG BÁO V/v sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.