Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /ĐHPT                             Bình Thuận, ngày      tháng      năm 2021

                                                            

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Năm học 2021 – 2022

 

Năm học 2021 – 2022 gồm 52 tuần lễ, bắt đầu từ 30/08/2021 đến 28/08/2022

 1. Học kỳ I: bắt đầu từ ngày 30/08/2021 đến 23/01/2022
 2. Học và thi kết thúc môn: từ ngày 30/08/2021 đến ngày 23/01/2022, trong đó:
 • Tuần học chính trị đầu năm: Từ 30/8 đến 5/09/2021
 • Nghỉ lễ ngày Quốc khánh: Ngày 02/09/2021
 • Nghỉ Tết Dương lịch: Ngày 01/01/2022.
 1. Nghỉ Tết Nguyên đán:
 • Nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần (đối với giảng viên, sinh viên): Từ ngày 24/01/2022 (22.12 AL) đến hết ngày 06/02/2022 (06.01 AL).
 1. Học kỳ II: bắt đầu từ ngày 07/02/2022 đến ngày 03/07/2022

Học và thi kết thúc môn:  từ ngày 07/02/2022 đến ngày 03/07/2022, trong đó:

 • Nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 AL): ngày 10/04/2022
 • Nghỉ lễ ngày Độc lập: ngày 30/04/2022.
 • Nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động: ngày 01/05/2022.
 1. Học kỳ III: từ ngày 04/07/2022 đến ngày 28/08/2022
 • Nghỉ hè áp dụng cho các khóa đào tạo chính quy 2018.
 • Học kỳ III áp dụng cho các khóa đào tạo chính quy K2019, K2020.

*Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kế hoạch giảng dạy học tập năm học 2021-2022 có thể bị điều chỉnh về thời gian giảng dạy học tập.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
–  HĐQT, Ban giám hiệu;  
–  Các Khoa, Phòng (để thực hiện)  
–  Lưu: VT, ĐT  

 

   

Check Also

Lịch tiếp sinh viên trong HK II, năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.