Tài liệu hướng dẫn học phần Quản trị kinh doanh lữ hành

Tên học phần: Quản trị kinh doanh lữ hành

Số tín chỉ: 04

Mục tiêu học phần:

  • Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng của một người  quản lý, hoạch định chính sách cho trong kinh doanh lữ hành tại doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể:
  • Hiểu các vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh lữ hành
  • Hiểu cách thức thị trường họat động và các ứng dụng của nó
  • Ứng dụng lý thuyết kinh tế trong các vấn đề thực tế.

Tóm tắt nội dung học phần:

Khái quát về lịch sử phát triển kinh doanh lữ hành, nội dung cơ bản của Kinh doanh lữ hành, Cơ cấu tổ chức và quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp lữ hành, quan hệ giữa nhà cung cấp với doanh nghiệp lữ hành, tổ chức kinh doanh của đại lý lữ hành, tổ chức xúc tiến hỗn hợp bán và thực hiện chương trình du lịch, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kinh doanh chương trình du lịch, môi trường kinh doanh và chiến lược, chính sách kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành.

Giáo trình chính:

[1] Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương (chủ biên) (2012), giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

Tài liệu tham khảo:

[2] Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa, Kinh tế du lịch, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008.

[3] Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh, Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch , NXB Thống kê 1996.

[4] Phạm Xuân Hậu, Quản trị chất lượng dịch vụ Khách sạn –  Du lịch , NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 2001.

[5] Trần Đức Thanh, Nhập môn khoa học du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Xem tài liệu hướng dẫn tại đây

Check Also

Tài liệu hướng dẫn học phần Phát triển du lịch bền vững

Tên học phần: Phát triển du lịch bền vững Số tín chỉ: 02 Mục tiêu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.