Tài liệu hướng dẫn học phần Tổng quan du lịch

Tên học phần: Tổng quan du lịch

Số tín chỉ: 03

Mục tiêu học phần:

  • Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quát về ngành Du lịch; giúp sinh củng cố lòng yêu nghề, định hướng nghề nghiệp trong quá trình học. Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể:
  • Hiểu được quá trình hình thành và phát triển du lịch. Qua đó sinh viên định hướng nghề nghiệp trong quá trình học.
  • Nhận biết được các loại hình du lịch; hiểu được vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch; qua đó người học có thể vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
  • Hiểu được thời vụ, sản phẩm, kinh doanh du lịch và nhân lực du lịch. Ứng dụng lý thuyết trong các vấn đề thực tế

Tóm tắt nội dung học phần: Môn học nhằm giúp người học những kiến thức tổng quát về ngành Du lịch; quá trình hình thành và phát triển du lịch; các loại hình du lịch; vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch; thời vụ du lịch; sản phẩm du lịch; kinh doanh du lịch và nhân lực du lịch.

Giáo trình chính:

[1] Vũ Đức Minh (2009) Tổng quan về Du lịch, NXB Giáo dục

Tài liệu tham khảo:

[2] Trần Đức Thanh (2005), Nhập môn khoa học du lịch, NXB ĐHQG Hà Nội

[3] Trần Văn Thông (2002), Tổng quan du lịch, NXB Giáo dục

[4] PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh, PGS.TS. Phạm Hồng Chương, Quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2012.

[5] TS. Nguyễn Quyết Thắng, Quản trị kinh doanh khách sạn, NXB Tài chính, 2014

[6] Ph.D. Lưu Trọng Tuấn (chủ biên), Quản trị nguồn nhân lực khách sạn, NXB Lao động – Xã hội, 2014

 

Xem tài liệu hướng dẫn tại đây

Check Also

Tài liệu hướng dẫn học phần Phát triển du lịch bền vững

Tên học phần: Phát triển du lịch bền vững Số tín chỉ: 02 Mục tiêu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.