Tài liệu học tập online

Tài liệu hướng dẫn học phần Marketing du lịch

Tên học phần: Marketing Du lịch Số tín chỉ: 02 Mục tiêu học phần: Trang bị kiến thức chuyên ngành về Marketing du lịch cho sinh viên chuyên ngành Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Trang bị phương pháp, kỹ năng quản trị …

Đọc tiếp »